ENG  РУС   home   e-mail   admin  
 

Committees


Program Committee
V. Seminozhenko (Ukraine)
B. Grynyov (Ukraine)  
A. Gol’tsev (Ukraine)                                                                      
A. Ragulya (Ukraine)
Yu. Malyukin (Ukraine)
A.Gektin (Ukraine)
H. Sobczuk (Poland)
V. Miloslavskii (Ukraine)
A. Ogurtsov (Ukraine)
Yu. Pashkevich (Ukraine)
V. Yashchuk (Ukraine)
Ye. Tikhonov (Ukraine)
E. Zen’kevich (Belorussia)
N. Znamenskii (Russia)
G. Zinovyev (Ukraine)
S. Yarmoluk (Ukraine)

Organizing Committee

Sobczuk H., Prof.
Datsko Yu.N., PhD
Sorokin A.V., PhD
Gerasimov Ya.V., PhD
Voloshina L.I.
Nesterkina V.V.